Regulamin

Dzień dobry!
Serwis gdzienastandup.pl to miejsce dla tych, którzy kochają stand-upy i chcą być na bieżąco z nowościami oraz wydarzeniami w swojej okolicy. Powstał on z zajawki, w wolnym czasie, a obecnie jest współtworzony przez całą społeczność komików i ludzi związanych z organizacją wydarzeń, którzy pomagają dostarczać do niego ciekawych treści dla Ciebie. Jeśli trafiłeś tu pierwszy raz i uważasz, że wart jest polecenia go swoim znajomym, to za wszelkie udostępnienia serdecznie dziękujemy!

Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek dane identyfikacyjne administratora serwisu: Artur Hamela, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „smartywebapps.com Artur Hamela”, ul. Leśna 11, 26-630 Jedlnia-Letnisko, NIP: 7962925762.
Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobie świadczenia usług drogą elektroniczną przez administratora serwisu, zasadach korzystania z serwisu, prawach własności intelektualnej do treści znajdujących się w serwisie, odpowiedzialności administratora serwisu, procedurze reklamacyjnej.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z regulaminem lub samym serwisem, w każdej chwili możesz się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość na adres kontakt@gdzienastandup.pl.
Pozdrawiamy
zespół serwisu gdzienastandup.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Artur Hamela, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „smartywebapps.com Artur Hamela”, ul. Leśna 11, 26-630 Jedlnia-Letnisko, NIP: 7962925762,
 2. Komik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zajmuje się, choćby ubocznie, działalnością komika; Komik jest również Użytkownikiem,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://gdzienastandup.pl/regulamin,
 4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://gdzienastandup.pl,
 5. Użytkownik – każdy podmiot przeglądający zawartość Serwisu.


§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Administrator jest twórcą Serwisu i za pośrednictwem Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. aktywny adres e-mail – dotyczy wyłącznie Komików, którzy chcą założyć konto użytkownika w Serwisie,
 3. Przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest bez konieczności rejestracji i podawania jakichkolwiek danych osobowych. Natomiast założenie konta użytkownika przez Komika wymaga podania określonych danych osobowych.
 4. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w Serwisie dodatkowych funkcji odpłatnych.
 5. Użytkownik ponosi koszty transmisji danych wymaganych do korzystania z Serwisu.
 6. Administrator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Serwisu była bezpieczna, tj., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do przesyłanych danych wynikający z okoliczności leżących po stronie Użytkownika, takich jak np. oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, słabe hasło do konta użytkownika, nienależyte zabezpieczenie danych dostępowych do konta przez Użytkownika.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownika, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres kontakt@gdzienastandup.pl.
 8. Administrator może w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie, wycofaniu lub dodaniu nowych funkcji Serwisu.  
 9. Administrator jest uprawniony do przeniesienia w całości lub w części wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem na osobę trzecią bez konieczności uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika.
 10. Administrator jest uprawniony do korzystania z pomocy podmiotów trzecich w związku z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i obsługi Serwisu.

 11. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
  3. niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności treści rasistowskich, dyskryminujących, wulgarnych, namawiających do przemocy i nienawiści, naruszających jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich,
  4. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Administratora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw.
 12. W razie korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami, Administrator może zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu. Natomiast w przypadku Komika, który posiada konto użytkownika w Serwisie, Administrator może zablokować Komikowi dostęp do konta, informując go o tym fakcie i wzywając do złożenia wyjaśnień. Brak porozumienia z Komikiem uprawnia Administratora do wypowiedzenia umowy o prowadzenie konta ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia konta Komika wraz ze wszystkimi materiałami dodanymi przez Komika w Serwisie.


§ 3

Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi drogą elektroniczną:
 2. zapewnianie możliwości korzystania z Serwisu, tj. przeglądania jego zawartości,
 3. zapewnianie Komikowi możliwości założenia konta użytkownika w Serwisie i korzystania z funkcji Serwisu dostępnych dla Komików posiadających konto.
 4. Usługi świadczone są przez Administratora nieodpłatnie, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych usług odpłatnych.§ 4

Zawartość Serwisu

 1. Zawartość Serwisu jest ogólnodostępna dla wszystkich Użytkowników.
 2. Na zawartość Serwisu składają się, w szczególności:
  1. informacje o Komikach,
  2. informacje o wydarzeniach z udziałem Komików,
  3. filmy z udziałem Komików – embedowane z serwisu YouTube.
 3. Treści dostępne w Serwisie mogą pochodzić bezpośrednio od Administratora lub od Komików, którzy w ramach funkcji dostępnych dla Komików posiadających konto użytkownika w Serwisie mogą publikować treści w Serwisie.
 4. W Serwisie mogą być dostępne linki afiliacyjne. Zakupy dokonane po kliknięciu w taki link wiążą się z prowizją dla Administratora.


§ 5

Korzystanie z Serwisu przez Komików

 1. Komik, podobnie jak każdy inny Użytkownik, może przeglądać zawartość Serwisu.
 2. Ponadto, Komik może założyć konto użytkownika w Serwisie.
 3. W celu założenia konta w Serwisie, Komik musi skontaktować się z Administratorem, np. wysyłając wiadomość na adres kontakt@gdzienastandup.pl. W wyniku kontaktu z Administratorem, Administrator udostępni Komikowi link do wstępnie wypełnionego formularza rejestracyjnego zawierającego imię i nazwisko oraz adres e-mail Komika. W ramach formularza Komik musi zdefiniować nazwę użytkownika oraz hasło do konta. Konieczne na typ etapie jest również zapoznanie się z Regulaminem oraz zaakceptowanie jego treści, przy czym akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do założenia konta użytkownika w Serwisie.
 4. Po skutecznym przesłaniu formularza rejestracyjnego, Komik zostanie automatycznie zalogowany do swojego konta. Z tą chwilą umowę o prowadzenie konta użytkownika uważa się za zawartą między Komikiem a Administratorem. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a każda ze stron może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może przyjąć formę wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia konta. Rozwiązanie umowy skutkuje usunięciem konta użytkownika, co powoduje również usunięcie z Serwisu wszystkich materiałów dodanych przez Komika. Administrator może również wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z § 2 ust. 12 Regulaminu.
 5. Korzystanie z konta użytkownika odbywa się po uprzednim zalogowaniu do niego. Komik powinien zachować szczególną ostrożność przy przechowywaniu danych dostępowych do swojego konta użytkownika, tak by nie uzyskały do nich dostępu osoby nieupoważnione.
 6. Komik nie powinien umożliwiać osobom trzecim dostępu do swojego konta użytkownika. Za poufność i bezpieczeństwa swojego konta odpowiedzialny jest Komik, który powinien niezwłocznie poinformować Administratora o bezprawnym wykorzystaniu jego konta przez osoby trzecie.
 7. Komik, który posiada konto użytkownika w Serwisie może korzystać z funkcji dostępnych dla użytkowników zarejestrowanych. Funkcje te obejmują, w szczególności:
  1. tworzenie i edycję profilu publicznego Komika widocznego w Serwisie,
  2. dodawanie i edytowanie wydarzeń z udziałem Komika,
  3. dodawanie materiałów tekstowych, graficznych, zdjęciowych i audiowizualnych związanych z działalnością Komika,
  4. zarządzanie terminarzem Komika.
 8. Funkcje, o których mowa w ust. 7 powyżej, mogą nie wyczerpywać wszystkich funkcji dostępnych w Serwisie. Serwis podlega stałemu rozwojowi, a Administrator może dodawać, modyfikować lub usuwać poszczególne funkcje. Aktualizacje w ramach Serwisu opisywane są na bieżąco pod adresem https://gdzienastandup.pl/lista-zmian.
 9. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących funkcji Serwisu, Komik może skontaktować się z Administratorem pod adresem kontakt@gdzienastandup.pl.
 10. Zakazane jest dodawanie przez Komików materiałów naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie oraz materiałów zawierających jakiekolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści rasistowskie, dyskryminujące, nawołujące do nienawiści, pornograficzne, godzące w dobre obyczaje. Administrator zachowuje prawo do moderacji lub do usuwania takich materiałów bez konieczności informowania o tym fakcie Komika. Administratorowi przysługują również uprawnienia, o których mowa w § 2 ust. 12 Regulaminu.


§ 6

Prawa własności intelektualnej

 1. Dodając w Serwisie jakikolwiek materiał (tekst, opis, zdjęcie, wideo, audio), Komik oświadcza, że jest uprawniony do jego rozpowszechniania w Serwisie oraz udziela Administratorowi licencji na rozpowszechnianie dodanego materiału w Serwisie. Licencja udzielana jest na czas trwania umowy o prowadzenie konta użytkownika w Serwisie. Licencja ma charakter niewyłączny oraz jest nieograniczona terytorialnie. Licencja jest nieodpłatna.
 2. Jeżeli dodawany materiał zawiera wizerunek Komika, wraz z udzieleniem licencji Komik udziela również Administratorowi zgody na rozpowszechnianie wizerunku w Serwisie. Jeżeli materiał zawiera również wizerunek lub wizerunki innych osób, Komik oświadcza, że jest uprawniony do wyrażenia w imieniu tych osób zgody na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Serwisu i zgody takiej udziela.
 3. Komik godzi się, by Administrator w ramach prowadzonych przez siebie działań wizerunkowych, reklamowych lub promocyjnych związanych z Serwisem informował o obecności Komika w Serwisie, wykorzystując w tym celu imię i nazwisko Komika, jego notkę biograficzną oraz zdjęcie.
 4. Jeżeli rozpowszechnianie materiałów dodanych przez Komika w Serwisie wymaga oznaczenia ich twórców (np. autorów zdjęć), Komik ponosi pełną odpowiedzialność za ich prawidłowe oznaczenie. Administrator udostępnia w tym celu odpowiednie funkcje Komikowi w ramach konta użytkownika.
 5. Jeżeli w związku z rozpowszechnianiem w Serwisie materiałów dodanych przez Komika, jakakolwiek osoba trzecia skieruje do Administratora jakiekolwiek roszczenia, Komik zobowiązuje się udzielić Administratorowi wszelkiej pomocy w obronie przed tymi roszczeniami, zwolnić Administratora z odpowiedzialności oraz zwrócić Administratorowi wszelkie poniesione z tego tytułu koszty, w szczególności koszty udzielonej pomocy prawnej, koszty sądowe, w tym koszty zastępstwa procesowego oraz kwoty wypłaconych odszkodowań lub zadośćuczynień.
 6. Administrator poucza niniejszym Użytkowników, że treści dostępne w Serwisie korzystają z ochrony prawa autorskie, a ich dalsze rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody podmiotów uprawnionych stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.


§ 7

Zgłaszanie naruszeń

 1. Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że w Serwisie dostępne są treści naruszające prawo lub dobre obyczaje, a w szczególności treści naruszające cudze prawa autorskie, proszony jest o niezwłocznie poinformowanie o tym fakcie Administratora poprzez formularz służący do zgłaszania naruszeń dostępny pod adresem https://gdzienastandup.pl/zglos-naruszenie.
 2. Administrator rozpatrzy każde zgłoszenie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od jego doręczenia i poinformuje Użytkownika o podjętej decyzji.


§ 8

Przerwy i problemy techniczne

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, by Serwis działał w sposób nieprzerwany i niezakłócony.
 2. Administrator uprawniony jest do czasowych przerw w działaniu Serwisu z przyczyn technicznych. O planowanej przerwie technicznej Administrator powiadomi Komika w formie wiadomości e-mail.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że czasowe przerwy w działaniu Serwisu mogą mieć również charakter nieplanowany, w szczególności ze względu na awarie i usterki techniczne niezależne od Administratora.
 4. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu, ale nie jest w stanie zagwarantować, że w toku korzystania z Serwisu Użytkownik nie napotka różnych problemów technicznych. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z Serwisu.


§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników, którzy nie posiadają konta użytkownika w Serwisie.
 2. Administratorem danych osobowych Komika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies.
 4. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://gdzienastandup.pl/polityka-prywatnosci.


§ 10

Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 3. oznaczenie Użytkownika,
 4. przedmiot reklamacji,
 5. okoliczności uzasadniające reklamację,
 6. żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
 7. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. kontakt@gdzienastandup.pl.
 8. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia mu reklamacji. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika poprzez odpowiedź na otrzymaną wiadomość z reklamacją.


§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2018 r.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Komicy posiadający konto użytkownika zostaną powiadomieni o każdej zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną.
 3. Linki do archiwalnych wersji regulaminu w postaci plików .pdf znajdują się poniżej.


Brak archiwalnych wersji.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu